Nhấn vào đây để lấy lại tài khoản đăng nhập và truyện đã theo dõi

Đại Vương Tha Mạng - Chapter 318

[Cập nhật lúc: 09:02 19/10/2021]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 1
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 2
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 3
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 4
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 5
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 6
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 7
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 8
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 9
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 10
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 11
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 12
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 13
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 14
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 15
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 16
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 17
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 18
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 19
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 20
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 21
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 22
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 23
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 24
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 25
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 26
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 27
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 28
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 29
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 30
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 31
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 32
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 33
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 34
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 35
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 36
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 37
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 38
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 39
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 40
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 41
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 42
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 43
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 44
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 45
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 46
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 47
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 48
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 49
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 50
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 51
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 52
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 53
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 54
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 55
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 56
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 57
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 58
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 59
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 60
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 61
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 62
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 63
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 64
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 65
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 66
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 67
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 68
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 69
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 70
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 71
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 72
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 73
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 74
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 75
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 76
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 77
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 78
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 79
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 80
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 81
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 82
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 83
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 84
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 85
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 86
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 87
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 88
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 89
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 90
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 91
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 92
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 93
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 94
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 95
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 96
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 97
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 98
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 99
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 100
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 101
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 102
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 103
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 104
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 105
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 106
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 107
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 108
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 109
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 110
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 111
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 112
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 113
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 114
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 115
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 116
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 117
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 118
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 119
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 120
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 121
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 122
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 123
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 124
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 125
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 126
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 127
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 128
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 129
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 130
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 131
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 132
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 133
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 134
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 135
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 136
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 137
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 138
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 139
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 140
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 141
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 142
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 143
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 144
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 145
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 146
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 147
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 148
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 149
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 150
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 151
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 152
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 153
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 154
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 155
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 156
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 157
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 158
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 159
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 160
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 161
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 162
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 163
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 164
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 165
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 166
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 167
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 168
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 169
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 170
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 171
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 172
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 173
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 174
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 175
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 176
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 177
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 178
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 179
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 180
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 181
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 182
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 183
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 184
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 185
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 186
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 187
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 188
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 189
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 190
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 191
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 192
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 193
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 194
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 195
Đại Vương Tha Mạng chap 318 - Trang 196
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, sex, tuyển thành viên,... để tránh bị khóa tài khoản
Author Trả lời
Yến Nhi Cấp 2 8 phút trước Báo vi phạm
Hăii(◍•ᴗ•◍)❤ Chào mừng các cậu đến với ✨ 𝕄𝕖𝕟𝕥𝕒𝕝 ℍ𝕠𝕤𝕡𝕚𝕥𝕒𝕝 🌿 . Nhóm tạo để giải trí ạ. Do nhóm mới lập nên hơi ít thành viên , nếu các cậu có hứng thì vào nha 💞. Các cậu vô thì gt (tên + tuổi ) nha . Nếu cậu thấy ngại thì có thể gửi riêng cho Boss * sđt Boss : 0389716276 * . * sđt p.boss : 0335905061 * . * sđt p.boss : 0384464597 * . 1 số lưu ý khi vào team 😊❤ 1. Không war //war lần 1 chỉ nhắc nhở. War lần 2 đọc lại các lưu ý. War lần 3 = kick// 2. Không chửi tục 3. Ko cần xưng tớ / cậu. Xưng tao / mày cho nhanh ạ 😊✌ 4. Ko phân biệt độ tuổi ạ 5. Tv mới vô nhóm mà đã chửi các tv khác = kick 💕 Đây là các lưu ý mà các cậu cần nhớ Nếu boss offline thì cậu nhắn cho p.boss nha 🌸. Cảm ơn các cậu đã vô team 💞
Author Trả lời
Đg rảnh Cấp 1 45 phút trước Báo vi phạm
Dạo ni ad cứ thích ra 3 chap 1 lần lm ae đau lòng quá
Author Trả lời
Đen đeo Cấp 3 46 phút trước Báo vi phạm
Ơ kìa chap
Author Trả lời
Philam Tran Cấp 4 1 giờ trước Báo vi phạm
Chap chap chap
Author Trả lời
Ông thần tính toán Cấp 1 2 giờ trước Chapter 1 Báo vi phạm
Khoảng 731 chap là nó hết đó nha AE
Author Trả lời
Lâu Chủ- Hồng Lâu Mộng Cấp 3 2 giờ trước Chapter 479 Báo vi phạm
emo
Author Trả lời
Nông Văn Dương Cấp 2 2 giờ trước Báo vi phạm
Mai phải thấy tập mới đó nhá bên Trung hộ ra rồi
Author Trả lời
Phạm Tínvn Cấp 3 2 giờ trước Chapter 484 Báo vi phạm
Lã tiểu ngư cute ghê
Author Trả lời
Nông Văn Dương Cấp 2 2 giờ trước Báo vi phạm
Ad đâu rồi bên trung ra tập 486 rồi ad dịch rồi ra đê lâu rồi đó
Author Trả lời
Tuấn Tú Cấp 3 2 giờ trước Chapter 485 Báo vi phạm
...........
Author Trả lời
㋰ ʟιтcн㋰ Cấp 3 2 giờ trước Chapter 44 Báo vi phạm
mn ơi cho tôi xin vài bộ main giấu nghề ko harem , ny , gái gú gì đi
  • Author
    v: I like TRAP:)))) Cấp 4 1 giờ trước Báo vi phạm
    one punchman:))
Author Trả lời
ki rito Cấp 4 3 giờ trước Báo vi phạm
ko biết main có mấy vợ nhỉ
  • Author
    … … Cấp 3 40 phút trước Báo vi phạm
    theo như mấy ông đọc truyện chữ thì main ko lấy vợ
Author Trả lời
Minh Thành Cấp 4 3 giờ trước Chapter 485 Báo vi phạm
góc tìm truyện: main trẻ tuổi, ở thượng giới tu vi võ thành do uống nhầm cái chén rượu màu vàng j đó của ô nào để lại mà isekai tới thế giới cùi bắp hơn. ở đấy main nhập vào xác thằng xương thủy tỉnh và sống cùng chị. ai giúp e với
Author Trả lời
Lê Yến Nhi Cấp 2 3 giờ trước Báo vi phạm
Link full đjt nhau 18 phút của Bích Ngọc, đjt nhau như gà luôn: https://𝗂s.gd/Vm0E2I

Vào đây để xem nhiều clip hơn: https://𝗍.𝗆𝖾/xxxhotmoi
Author Trả lời
khắc nam Nguyá»…n Cấp 2 3 giờ trước Báo vi phạm
Mai mới có rùi khà khà