Kẻ Đa Tài - Chapter 41

[Cập nhật lúc: 15:17 22/06/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 1
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 2
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 3
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 4
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 5
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 6
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 7
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 8
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 9
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 10
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 11
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 12
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 13
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 14
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 15
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 16
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 17
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 18
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 19
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 20
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 21
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 22
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 23
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 24
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 25
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 26
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 27
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 28
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 29
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 30
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 31
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 32
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 33
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 34
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 35
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 36
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 37
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 38
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 39
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 40
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 41
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 42
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 43
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 44
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 45
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 46
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 47
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 48
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 49
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 50
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 51
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 52
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 53
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 54
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 55
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 56
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 57
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 58
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 59
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 60
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 61
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 62
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 63
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 64
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 65
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 66
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 67
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 68
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 69
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 70
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 71
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 72
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 73
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 74
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 75
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 76
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 77
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 78
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 79
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 80
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 81
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 82
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 83
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 84
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 85
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 86
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 87
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 88
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 89
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 90
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 91
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 92
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 93
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 94
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 95
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 96
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 97
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 98
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 99
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 100
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 101
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 102
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 103
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 104
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 105
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 106
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 107
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 108
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 109
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 110
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 111
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 112
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 113
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 114
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 115
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 116
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 117
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 118
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 119
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 120
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 121
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 122
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 123
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 124
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 125
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 126
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 127
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 128
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 129
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 130
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 131
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 132
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 133
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 134
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 135
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 136
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 137
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 138
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 139
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 140
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 141
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 142
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 143
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 144
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 145
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 146
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 147
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 148
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 149
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 150
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 151
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 152
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 153
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 154
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 155
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 156
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 157
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 158
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 159
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 160
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 161
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 162
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 163
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 164
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 165
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 166
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 167
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 168
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 169
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 170
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 171
Kẻ Đa Tài chap 41 - Trang 172
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
NONONONONONONONO NO
NONONONONONONONO NO Cấp 4
sương sương 10 viên vàng vài trăm viên đỏ
Tris Clover
Tris Clover Cấp 4
Lại có truyện hay rồi
Vui Lên
Vui Lên Cấp 4
Cuối truyện main tỉnh dậy sau cơn ác mộng thứ 100 của mình từ đó anh ko còn gặp lại ác mộng nữa và sống yên bình đến hết đờiemo
Chú
Chú Cấp 4
Vui LênAdu kết emo
Jerry Gia Gia
Jerry Gia Gia Cấp 4
Vui Lênnghe vcl thật=)))))
Lê Thuận Đây
Lê Thuận Đây Cấp 3
Vui Lênnghe mõm thế nhỉ
lê
Cấp 4
Vui Lênnghe hợp lí đấy
Nói ít thôi
Nói ít thôi Cấp 5
Vui LênTrí tưởng tượng của ông kinh đấy
Haztin
Haztin Cấp 4
Vui LênBn ko phải là người đầu tiên nói với tôi điều này! =/
Hó
Cấp 4
320 đi kiếm đá về cho main cắn xong nâng max cấp hết kĩ năng xong main tự sát , end truyện !
Cấp SS Cá
Cấp SS Cá Cấp 3
Same , suy nghĩ giống t
Hó
Cấp 4
Cấp SS CáCó tiên tri các thứ thì kiếm mấy người mạnh nhất xong sao chép thôi 
Nó cứ làm gì kb 🤣🤣
Lạc đề
Lạc đề Cấp 4
emo
Inuyasha
Inuyasha Cấp 4
Lấy đc một đống cho con kia đc vài cái emo
Xà
Cấp 4
InuyashaM không thấy ổng cho toàn mấy cái xịn nhất àemo
Duy Diy Hephaestus
Duy Diy Hephaestus Cấp 4
InuyashaĐá cam hình như bằng 10 đá đỏ nên thế cx nhiều r
DAMETE -KUDASAI
DAMETE -KUDASAI Cấp 4
Đụ main biết trước đc tận thế mà vẫn yếu hơn mấy thg nvp ảo thật đấy :))
Dinhviet Nhan
Dinhviet Nhan Cấp 4
DAMETE -KUDASAIChưa ngủ luôn :))
DAMETE -KUDASAI
DAMETE -KUDASAI Cấp 4
Dinhviet Nhan=))))))))))))))
ABC
ABC Cấp 4
DAMETE -KUDASAITrog mơ nò còn cùi hơn ngoài thực nữa. Vs trog mơ nó có bik gì đến viên đá đâu
merdoo loo
merdoo loo Cấp 4
Nhìn tên mới xuất hiện ánh mắt sắc bén đến lạnh da
Nguyen Sang
Nguyen Sang Cấp 4
sao main có hack mà có mấy thg còn vip hơn main nữa ta
Lê Tuấn Lê
Lê Tuấn Lê Cấp 4
Nguyen Sangnó bất tỉnh 1 tháng nên vậy đó
Ltmlhhhj
Ltmlhhhj Cấp 4
Nguyen SangNhư thế truyện nó ms hay
Duc Trung
Duc Trung Cấp 4
Nguyen SangVì bọn nó toàn cắn đồ
Lê
Cấp 4
Nguyen Sanghack của main là sao chép kĩ năng, nhưng kĩ năng sao chép đc lại là cấp thấp nhất, cần nâng cấp, còn kĩ năng bẩm sinh của mấy người mạnh khác thì nó gần như max cấp từ sau khi thức tỉnh rồi.

1 cái nữa là main có quá nhiều kĩ năng nên nâng cấp tốn nhiều hơn rất nhiều so với ng khác, nên là kĩ năng tăng lv chậm hơn.

Giống như chơi game mà 2 người cùng cấp, bạn có 10 kĩ năng lv 1 thì liệu b đấu được với người có 2, 3 kĩ năng lv 10 ko, nó tung vài skill mình là chết rồi có kịp rỉa máu nó đâu  emo
Lu Silencer
Lu Silencer Cấp 4
Trùm dữ hơn
Chapter One
Chapter One Cấp 4
cứ như ma tốc độ và hacktoolemo
Đã
Đã Cấp 3
emo
Trung Nguyen
Trung Nguyen Cấp 4
chán vẽ điệu cười thằng nvc
link raw please
link raw please Cấp 4
emo
Huỳnh Hạ Chi
Huỳnh Hạ Chi Cấp 2
Hiếp dâm vợ đồng nghiệp trước mặt chồng: https://𝖻om.so/rIdToT

Vào đây để xem nhiều clip hấp dẫn khác: https://𝗍.𝗆𝖾/link18xxxhotmoi