The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn - Chapter 11

[Cập nhật lúc: 21:37 23/06/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 1
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 2
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 3
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 4
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 5
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 6
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 7
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 8
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 9
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 10
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 11
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 12
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 13
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 14
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 15
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 16
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 17
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 18
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 19
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 20
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 21
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 22
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 23
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 24
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 25
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 26
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 27
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 28
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 29
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 30
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 31
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 32
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 33
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 34
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 35
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 36
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 37
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 38
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 39
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 40
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 41
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 42
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 43
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 44
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 45
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 46
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 47
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 48
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 49
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 50
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 51
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 52
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 53
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 54
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 55
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 56
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 57
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 58
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 59
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 60
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 61
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 62
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 63
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 64
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 65
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 66
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 67
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 68
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 69
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 70
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 71
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 72
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 73
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 74
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 75
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 76
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 77
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 78
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 79
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 80
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 81
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 82
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 83
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 84
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 85
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 86
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 87
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 88
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 89
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 90
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 91
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 92
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 93
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 94
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 95
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 96
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 97
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 98
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 99
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 100
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 101
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 102
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 103
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 104
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 105
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 106
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 107
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 108
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 109
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 110
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 111
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 112
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 113
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 114
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 115
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 116
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 117
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 118
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 119
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 120
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 121
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 122
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 123
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 124
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 125
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 126
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 127
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 128
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 129
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 130
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 131
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 132
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 133
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 134
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 135
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 136
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 137
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 138
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 139
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 140
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 141
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 142
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 143
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 144
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 145
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 146
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 147
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 148
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 149
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 150
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 151
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 152
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 153
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 154
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 155
The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn chap 11 - Trang 156
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Fan dẽo Ct
Fan dẽo Ct Cấp 4
Ss1 bá đạo, ss2 bá, ss3 đạo emo
Sakata Gintoki
Sakata Gintoki Cấp 3
Chờ phần 3 để xem các đại lão và môn phái đập nhau, giờ lại tòi ra thằng phế vật rác rưởi nào nữa vậy?
Con đượi mắt kính bị đánh như cờ hó và vẫn cố ra vẻ cool ngầu, gu của bọn Hàn càng ngày càng như cớt.
Thà
Thà Cấp 4
đọc mãi để xem tk shioon phát triển mà thế đéo nào lại thêm tk giống main lúc đầu vào xem khó chịu vl đọc ss3 này đến hiên tại là hơi chê nha
Hehe
Hehe Cấp 3
Ss2 tương đối bá, ss3 thể hiện hơi chán
duy minh
duy minh Cấp 4
s cảm giác ss3 nó đuối đuối kiểu gì ấy?
Tin beo
Tin beo Cấp 4
Lại thêm diễn viên oscar nữa ak chúng ta hầu như đều biết ss1 ss2 main quảy như nào rồi đấy
Tạ Diệm Đại Đế
Tạ Diệm Đại Đế Cấp 4
Ghét cái thằng lồn kia vãi địt, cả chap đéo nói gì được ngoài: hể , ơ, ahh; đcu nhà nó nữa, thề ghép quả nv vào truyện ghét đẹo chịu được, nhìn nó cứ nhu nhược
MPP
MPP Cấp 4
Tạ Diệm Đại ĐếChuẩn đm, đâu ra cái thg db tóc đen lại ở đây đcm hỏng cả bộ truyện, nó mà là main chắc bỏ mẹ bộ quá
Nguyên lão
Nguyên lão Cấp 4
ss3 sao main nó lạ thế :) nhớ ss2 cũng đâu phế tới vậy đâu:) ss2 còn đánh đấm êm vãi ra mà
Linh Anna Group
Linh Anna Group Cấp 3
Nguyên lãoChưa bật skill.với nếu có kế hoạch thì k bung hết sức
Cậu Đen
Cậu Đen Cấp 4
Nguyên lãođang diễn thôi đang đợi thời cơ
Ngọc Lâm
Ngọc Lâm Cấp 3
emolm
Duy Anh Tran
Duy Anh Tran Cấp 4
A chưa bật hắc nguyên thôi. Thêm cả phượng hoàng trùng sinh thì cân cả Cửu long ấy chứ
Otaku
Otaku Cấp 4
Tưởng lên ss3 thế lone nào vẩn là quân cờ thôi xem mà chán vl. Đại trưởng lão đéo hậu thuẩn là đâu vào đó ngay phế lại phế ngay.
Minh Hoàng
Minh Hoàng Cấp 3
Otakuchờ qua chap 12 đi thg ln, k thì mò qua bản eng mà đọc, chưa chi đã sồn sồn lên 
emo
Anh
Anh Cấp 4
Đây là 1 bài test thằng nhỏ
Akira Phan
Akira Phan Cấp 4
Ôi trời tưởng thế nào hoá ra vẫn là trò chơi trong tay mấy thằng già quái vật mà thôi ko có trưởng lão kwon bá đạo thì cũng chỉ đến thế gia tộc sunwoo thiếu mất trưởng lão kwon thì bị bọn nó coi thường và bắt nạt ngay emo
Người phê bình
Người phê bình Cấp 4
Đm ss1 ss2 là thằng main phế rồi giờ qua ss3 thằng main đang ngầu đâu ra thằng phế vật ngu ngu truyện như đb
Hoang Long
Hoang Long Cấp 4
Main1 thân còn chưa lo xong lại phải gánh thêm quả tạ main2 nữa, mệt vl. Chắc lại chuẩn bị buff sức mạnh niềm tin thôi chứ kẻ thù thì mạnh đồng đội thì đần, đỡ thế đéo nào được emo