Thiên Ma Phi Thăng Truyện - Chapter 36

[Cập nhật lúc: 09:43 29/05/2022]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Man Club
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 1
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 2
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 3
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 4
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 5
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 6
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 7
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 8
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 9
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 10
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 11
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 12
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 13
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 14
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 15
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 16
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 17
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 18
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 19
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 20
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 21
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 22
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 23
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 24
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 25
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 26
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 27
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 28
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 29
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 30
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 31
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 32
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 33
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 34
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 35
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 36
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 37
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 38
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 39
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 40
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 41
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 42
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 43
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 44
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 45
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 46
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 47
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 48
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 49
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 50
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 51
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 52
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 53
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 54
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 55
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 56
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 57
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 58
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 59
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 60
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 61
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 62
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 63
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 64
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 65
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 66
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 67
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 68
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 69
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 70
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 71
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 72
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 73
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 74
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 75
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 76
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 77
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 78
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 79
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 80
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 81
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 82
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 83
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 84
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 85
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 86
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 87
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 88
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 89
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 90
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 91
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 92
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 93
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 94
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 95
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 96
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 97
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 98
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 99
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 100
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 101
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 102
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 103
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 104
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 105
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 106
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 107
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 108
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 109
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 110
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 111
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 112
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 113
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 114
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 115
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 116
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 117
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 118
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 119
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 120
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 121
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 122
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 123
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 124
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 125
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 126
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 127
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 128
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 129
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 130
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 131
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 132
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 133
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 134
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 135
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 136
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 137
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 138
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 139
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 140
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 141
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 142
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 143
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 144
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 145
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 146
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 147
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 148
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 149
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 150
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 151
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 152
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 153
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 154
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 155
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 156
Thiên Ma Phi Thăng Truyện chap 36 - Trang 157
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Trường
Trường Cấp 4
ai hay vcl tác giả sau này cho a i ra nhiều
boiz nạnh nùng
boiz nạnh nùng Cấp 4
Vậy sếp main nếu k sd sm có 1 triệu chiến lực thôi à. Còn thua cả tuyệt đỉnh nhiều ý:((
Giáo Đồ Cổ Chân Nhân
Giáo Đồ Cổ Chân Nhân Cấp 4
boiz nạnh nùngKo thấy số 8 nằm ngang à là main chưa đủ trình để đo sức mạnh của Côn Ma đó
Nhi
Nhi Cấp 4
Mình đổ AI rồi 🤤 ngầu quáemo
Tĩnh Bì
Tĩnh Bì Cấp 4
400000 vs 9tr8 emo
cuocbigbrain
cuocbigbrain Cấp 3
AI được vãi tui thích tính cách ấy nếu cho AI làm main chắc nó giết cmn hết murim
K TM
K TM Cấp 4
cuocbigbrainđiều hiển nhiên bro ạ
Vả mồm fan romcum
Vả mồm fan romcum Cấp 3
Thực ra làm theo hệ thống mới đúng,mày đốt tuổi thọ để đánh với nó,thăắn thì sẽ được nên làm đoàn trưởng,tha hồ đi thu thập cho mạng sau,còn chơi an toàn thì để mạng sau vũng được emo
CHƠI LOLI
CHƠI LOLI Cấp 4
AI gắt phếtemo
Danh Vô
Danh Vô Cấp 4
há há, lần đầu tiên thấy AI bật main như tôm nhảy thế này vui ghê, zừa cái nư t lắm, theo t thằng main nó hơi nhu nhược, phải nghe chửi 2-3 lần mới khai sáng được.
•• Ghét NTR
•• Ghét NTR Cấp 4
AI kiểu bố m là hệ thống còn tức đấy thg main não bò 🖕 chết cmj lắm
Phản Đạo Chân Tiên -???
Phản Đạo Chân Tiên -??? Cấp 4
AI thương main thế nhở, chết hơn 4 lần r tinh thần vẫn yếu vl, bt là trân trọng mạng sống nhưng ranh giới giữa cẩn thận và nhu nhược mỏng vl, mong lần sau khá hơn ;)) chết tầm 3 mạng nữa chắc sẽ khá
Nói ít thôi
Nói ít thôi Cấp 4
Ủa sao lực chiến của thằng côn ma yếu hơn gần 10 lần thằng đoàn trưởng mà lại chặn đòn dễ như kiểu nó out trình thế nhỉ?emo
Nói ít thôi
Nói ít thôi Cấp 4
Cái kí tự vô cực kia là gì thế?
Mr. Key
Mr. Key Cấp 4
emo thế là ông ko đọc mấy bộ tu tiên bla bla rồi này là áp chế cảnh giới!!
Dinh Phi
Dinh Phi Cấp 4
Ma côn có thể biết điều khiển sát khí nhé, như goku ấy, bình thường thì đưa lực chiến về 5k, khi chiến đấu gồng ss1,ss2,ss3 lên lực chiến tăng lên mấy tỉ. Có thể là nó biết điều khiển lực chiến thôi ông.
LowC EL
LowC EL Cấp 2
Bắt đầu tu luyện
. tính lóng như kem
. tính lóng như kem Cấp 4
Hay nhma hơi ít view 
Bố Đời Cheems
Bố Đời Cheems Cấp 4
cày lực chiến thôi emo
Thiên Sát Diệt Thần -Long Vương
Thiên Sát Diệt Thần -Long Vương Cấp 4
cày chậm chậm , đi farm mạng cái đsug ko pro :))
Joo
Joo Cấp 4
Main chán quá đc mỗi hệ thống vip ,với ai vip pro hơn thg main chỉ đc cái sống lâu
Aries Fhann
Aries Fhann Cấp 4
toàn gặp boss mạnh vl hệ thống mà gà thì main ngoẳng lâu r